What would you like to do?

Modelo ng komunikasyon ni adler?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1.Transactional
2.interactive
+ 12 others found this useful
Thanks for the feedback!

Kasaysayan ng komunikasyon?

Komunikasyon Isa sa mga pinakadakilang tuklas ng tao ang  komunikasyon Kapag inalis ito, para nating pinahinto ang mundo.

Kahalagahan ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay isang paraan upang tayo ay magkaunawaan. Isa ito sa pinakamahalagang sangkap ng pagkakaintindihan sa isang lipunan. Dito naipapahayag natin ang ating mga s

Uri ng komunikasyon?

chat, internet, cellphone, sex, berbal, at di berbal, at kantutan

Modelo ni Aristotle ng pag-eenkowd ng mensahe?

May aplikasyon ito sa ano mang anyo ng diskurso, pasalita man o pasulat. Batay sa modelong ito, ang anumang mensahe ay kailangan tuklasin, isaayos at bihisan bago maihatid.