Paano palakihin ang ari ng lalaki?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ugaliing mag Jakol araw araw 2 to 3 times..
57 people found this useful

Paano mo malalaman kung gusto ka ng lalaki?

...WeLL Sbi NiLa KaPAg inaAsaR ka DaW o nagPapAnsiN Sau.. ...tInGiN DIn NG tInGiN sAU... ...AT KaPAg tUmInGiN ka NAMAn yUyUkO sYA o Iiwas... ...kAPaG LagI KA nianG kINAk

Paano po ba magkaanak ng lalaki?

mag sex ng patuwad ugaliin gawin ito tuwing bilog ang buwan..at mas epektibo kung ang babae ang nsa ibabaw tuwing magtatalik...

Ano ang mga dahilan ng pagkabaog ng isang lalaki?

Ang pakabaog ng isang lalaki o male infertility ay ang kawalan na kakayahang makabuntis ng isang lalake. Ang pagkabaog sa isang lalaki ay karaniwang dahil sa mga problema sa s