What would you like to do?

Paano palakihin ang ari ng lalaki?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Paano palakihin ang ari ng lalaki?
Ugaliing mag Jakol araw araw 2 to 3 times..
9 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Amber was the least fat girl at fat camp, but she was still determined to lose weight. Is there anything you've ever been that self-conscious about? What did you do about it?

View Full Interview

Paano mo malalaman kung gusto ka ng lalaki?

...WeLL Sbi NiLa KaPAg inaAsaR ka DaW o nagPapAnsiN Sau.. ...tInGiN DIn NG tInGiN sAU... ...AT KaPAg tUmInGiN ka NAMAn yUyUkO sYA o Iiwas... ...kAPaG LagI KA nianG kINAkaUsAp.

Paano po ba magkaanak ng lalaki?

mag sex ng patuwad ugaliin gawin ito tuwing bilog ang buwan..at mas epektibo kung ang babae ang nsa ibabaw tuwing magtatalik...

Paano nabuo ang kapuluan ng pilipinas?

ang mga kapuluan ng pilipinas ay nagmula sa isang malaking anyo ng lupa at dahil nasakop ang pilipinas sa pacific ring of fire ay sunud-sunod na lindol ang naganap at nauga an