Paano tinawag na dakilang lumpo si apolinario mabini?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

binugbog siya ng taong bayan..!!!
2 people found this useful

What are the weaknesses of apolinario mabini?

Well, I think that the considerable weakness of Apolinario Mabini is his love for his country man and nations cause he surrendered his oath to the Americans even his really ag

Naiambag ni apolinario mabini?

Marami nang naiambag sa ating mga pilipino si ApolinarioMabini....Dahil namatay siya hindi lang para sa ating bansa kundipara rin sa ating mga pilipino..!! naging lumpo siya d

Paano naging lumpo si apolinario mabini?

dahil nagkaroon siya ng poliomyelitis , yun lamang , pinaghinalaan din siyang may sakit na syphilis at pott's disease o and tuberculosis sa vertebral column pero negatibo and

What is the name of the wife of apolinario mabini?

dckcdnbcjkjdnkvksjnvkldsnv ;hsnvknjkshvuioshlkvnsdkljhgoishklsbvkushouivnslkvcklhuhvlkesnvkjshdguiocn,emscvugjnk,vnsyhukjsnvj,dhvushvn,mdbvusgvjd;y kljhbnl nbekljhflkj e,fheui