Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at propesyunal?

Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at propesyunal?
Loshea Answered Last
English please
12 people found this useful

Mga kasanayan ng pagbasa?

1. pagkuha ng pangunahing ideya 2. pagkilala ng mahalagang impormasyon o detalye 3. pagsusuri ng pagkakabuo o organisasyon ng binasa4. pagtukoy sa sanhi at bunga ng mga pangya… (MORE)