What would you like to do?

Pangalan ng pag aalsa sa mindanao laban sa mga espanyol?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Pangalan ng pag aalsa sa mindanao laban sa mga espanyol?
dahil sa pagtatag ng homestead
Thanks for the feedback!
Follow

How does working on a smaller production like Life After Beth compare to working on something like Criminal Minds?

View Full Interview

Mga pagbabago sa ilalim ng espanyol?

pag babagong pang edukasyon guro-magulang pagbabagong pang lipunan walang karunungan sa pakikipag kalakalan nakikipag palitan ng sariling produkto pagbabagong pang kultura