What would you like to do?

Piyesa ng balagtasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

sos tae ka putang ina mu
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng balagtasan?

Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang Tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga tug

What is kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan?

Kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan means literate historic poetry.

Script ng balagtasan tungkol sa Sipag at Talino?

SIPAG O TALINO  Lakandiwa: Alin ang mabisang puhunan ng tao? Sa pagpapaunlad ng bayan?  Sipag: sipag  Talino: talino  Lakandiwa: ako nga palang lakandi

Magbigay ng halimbawa ng balagtasan?

DAPAT BA O HINDI DAPAT SUMUKO SA PROBLEMA    Lakambini:  Mainit na umaga sa inyo bayan!  Tao! makinig at inyong tutunghayan  Isang napakaini