What would you like to do?

Piyesa ng balagtasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Piyesa ng balagtasan?
sos tae ka putang ina mu
1 person found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

When and where can Answers users tune in to Debate Your Fate?

View Full Interview

Ano ang ibig sabihin ng balagtasan?

Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang Tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga tug

What is the meaning of balagtasan?

  Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga
What is balagtasan?

What is balagtasan?

Ang mga tauhan sa balagtasan ay ang Lakandiwa at dalawang nag-aaway..

What are examples of Balagtasan?

May nakita po akong mga halimbawa rito: http://www.aralinsafilipino.com/search/label/Balagtasan

Pagkakaiba ng balagtasan sa debate?

ang balagtasan ay pagtatalo sa isang paksa na sinasaad ng patula, ang dabate ay hindi patula isinasaad.

Kahulugan ng bilis ng paglaki ng populasyon?

dahil sa madaming mga dalaga ngayon ay nabubuntis at minsan naman ay hindi makapagtiis at dahil doon ay marami na tuloy .. at patuloy na bumibilis ang paglaki ng populasyon