What would you like to do?

Piyesa ng balagtasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

sos tae ka putang ina mu
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

What is balagtasan?

Ang mga tauhan sa balagtasan ay ang Lakandiwa at dalawang nag-aaway.. .

What is the meaning of balagtasan?

Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma

Ano ang ibig sabihin ng balagtasan?

Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang Tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma

Script ng balagtasan tungkol sa Sipag at Talino?

SIPAG O TALINO Lakandiwa: Alin ang mabisang puhunan ng tao? Sa pagpapaunlad ng bayan? Sipag: sipag Talino: talino Lakandiwa: ako nga palang lakandiwang nangbuhat pa sa Bulaca

Magbigay ng halimbawa ng balagtasan?

DAPAT BA O HINDI DAPAT SUMUKO SA PROBLEMA Lakambini: Mainit na umaga sa inyo bayan! Tao! makinig at inyong tutunghayan Isang napakainit na talakayan, Ang inyong makikit