What would you like to do?

Piyesa ng balagtasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Piyesa ng balagtasan?
sos tae ka putang ina mu
1 person found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

In "Top Five" you star alongside some of Hollywood's most elite members, including Chris Rock, Adam Sandler, Whoopi Goldberg, and Tracy Morgan. What was it like to work with such an iconic ensemble of comedians?

View Full Interview

Ano ang ibig sabihin ng balagtasan?

Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang Tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga tug

Script ng balagtasan tungkol sa Sipag at Talino?

SIPAG O TALINO    Lakandiwa: Alin ang mabisang puhunan ng tao? Sa pagpapaunlad ng bayan?   Sipag: sipag   Talino: talino   Lakandiwa: ako nga palang lakandi

What is the meaning of balagtasan?

  Ang balagtasan ay isang sining kung saan inilalahad sa isang uri ng panitikan ang mga saloobin o mga gustong ipahayag ng isang tao sa pamamagitan ng pananalitang may mga
What is balagtasan?

What is balagtasan?

Ang mga tauhan sa balagtasan ay ang Lakandiwa at dalawang nag-aaway..

Pagkakaiba ng balagtasan sa debate?

ang balagtasan ay pagtatalo sa isang paksa na sinasaad ng patula, ang dabate ay hindi patula isinasaad.

Mga balagtasan tungkol sa edukasyon?

balagtasan tungkol sa edukasyon at kayamanan