What would you like to do?

Salawikain ng ilonggo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ilonggo salawikain
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng salawikain at paliwanag nito?

Salawikain: Gawa ng pagkabata,   dala hanggang pagtanda.   Paliwanag: Dapat tayong maging mabait lagi lalo na kapag  tayo'y bata pa dahil itong asal ay madadala natin
In Uncategorized

What are the ilonggo?

The Ilonggo are people who live in the western Visayas region. They live in various provinces which include Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental and many more.

Mga halimbawa ng salawikain at kahulugan sa tagalog?

-Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din angtuloy. -Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sabandang huli ay humahantong din ito sa kasalan.