Sino ang ama ni sergio osmena sr?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

si warlie osmena
1 person found this useful
In History of the Philippines

Talambuhay ni Sergio Osmena?

ang talambuhay ni sergio osmena ay makikita lamang sa google chrom ok .....that's all. thank you girls
In Mga tanong sa Tagalog

Mga programa ni sergio osmena?

HUWAG na kayong umasa para sa mga POGI lng ang sagot dito Para sa mga kagaya q lng ang pedeng makaalam ng sagot kung gus2 nyu LIPAT n lng kau website may alam aq www.