Sino ang may-akda ng ang alamat ng singkamas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

may akda ng alamat ng pinya
2 people found this useful

Ang alamat ng sunflower?

noong unang panaHON SI SUN FLOWER AY H;N/HG JMJMKUFGM KJHK KMHJKBNMBMKBJK ILOVE YOU RIGINE VILAZCES
In Mga tanong sa Tagalog

Ang alamat ng pusa?

tanong mo sa pagong! at gumawa a=ka nalang ng kwento tungkol sa pusa perogawa mo lang yon ! tae ka
In Mga tanong sa Tagalog

Ang alamat ng pinya?

ano ang kinabubuhay nag-inang Tinya at Pina