What would you like to do?

Teorya ng pinagsanib na kultura?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hindi ko po alam?
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

3 teorya na pinagmulan ng daigdig?

See the related link below.

Kultura at tradisyon ng Thailand?

BY.Ethan Pagaduan ^_^    Kultura saTHAILAND ->Ayuthaya ay isang  maliit na lungsod na tungkol sa isang oras at kalahati sa hilaga ng  Bangkok. Mga tao na dumating upa

Ano ang mga teorya na pinagmulan ng wika?

1. Teoryang Bow-bow   - ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan.   2. Teoryang Pooh-pooh   - ipinapalagay na natutong magsalita ang mga t