What would you like to do?

Teorya ng pinagsanib na kultura?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hindi ko po alam?
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

3 teorya na pinagmulan ng daigdig?

See the related link below.

Ano ang mga teorya na pinagmulan ng wika?

1. Teoryang Bow-bow   - ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan.   2. Teoryang Pooh-pooh   - ipinapalagay na natutong magsalita ang mga t