Teorya ng pinagsanib na kultura?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hindi ko po alam?
3 people found this useful

Ipaliwanag ang mga teorya na pinagmulan ng daigdig?

Continental Drift ang pinapaniwalaan ng marami bakit nga ba? Sagot:dahil Nong panahon is a Lang ang lupain Ito ay ang Pangea atpagkalipas ng maraming taon ay naghiwalay Ito sa

Teorya ng tulay na lupa?

Alfred Wegener - Continental Drift Frits of Voss. - Teorya ng Tulay na lupa Bailey Willis - Teorya ng Bulkanismo ??? - Teorya ng Diyastropismo Kung masagutan mo ung ??? Lucky

Ano ang mga teorya na pinagmulan ng wika?

1. Teoryang Bow-bow - ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan. 2. Teoryang Pooh-pooh - ipinapalagay na natutong magsalita ang mga tao dahil sa hindi