Tungkulin at Gawain ng ibat - ibang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

haha...nghahnap nga ehh
21 people found this useful

Ibat ibang uri ng pamumuhay sa pilipinas?

By. Ethan Pagaduan ^_^ ang Mga pamamaraan ng pamumuhay ng pilipino ay tumagal simula ngtayo ay sakupin ng mga taga ibang bansa at Kanluranin, KAtulad nalamang ng mga nakagawia

Ibat ibang ahensya ng pamahalaan?

Goverment Agencies/Bureaus. Official Gov't Website . Agricultural Training Institute ( ATI ) . Armed Forces of the Philippines ( AFP ) . Approtech Asia . Banko Sentral ng

Ano ang mga tungkulin ng iba't-ibang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas?

The Department of Education (Filipino: Kagawaran ng Edukasyon ), is the executive department of the Philippine government responsible for the management and governing of th