What would you like to do?

Ugong o tunog ng instrumentong pangmusika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

organ
+ 8 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano tunog ng helicopter?

wrang!wrang!wrang!

Ano ang tunog ng tren?

tsug!tsug!tsug!

Ano ang ibig sabihin ng instrumentong perkusyon?

ibig sabihin ng perkusyon ay pinapalo tulad ng mga tambol,pompiyang, at timpani(parang katulad ng tambol pero may gulong sa paanan)

Mga tunog ng instrumento?

ano ang tunog ng gitara

Uri ng sasakyan at mga tunog?

kotse, jeep, toy car,, mayroong malakas at mahinang tunog