What would you like to do?

Uri ng tulang liriko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

oda o dalitpuri
dalitlumbay o elehiya
dalitbukid
dalitsamba
dalit bansa
dalitsuyo o awit
dalitwari o soneto
dalitdula
dalitdulay
dalithimig
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Dalawang uri ng tulang romansa?

Ang Awit at Korido ay dalawang anyo ng tulang romansa. Nagkakaiba ang dalawang ito sa sukat, himig at pagkamakatotohanan. Ang Korido ay May walong (8) pantig bawat taludtod.

Ano ang tulang pandamdamin o liriko?

Mahimig, may musika at tumatalakay sa marubdob na damdamin. Nasa kategorya nito ang awiting bayan, soneto, elehiya dalit, pastoral at oda. Halimbawa ng tulang liriko o pandamd

Halimbawa ng Awit sa tulang liriko?

Awit ng Manlalakbay By : Jose P Rizal Kay Selya By : Francisco Baltazar Kundiman

Mga tulang liriko?

►a. Awit -Ang karaniwangpaksa nitoay pag-ibig, kawalangpag-asa o pamimighati, pangamba, kaligayahan, pag-asa at kalungkutan. ►b. Soneto - Ito ay tulangmay14 na

Ano ang tulang liriko?

ang tulang liriko ay tulang kadalasang nilalapatan ng musika. :)