What would you like to do?

Uri ng tulang liriko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

oda o dalitpuri
dalitlumbay o elehiya
dalitbukid
dalitsamba
dalit bansa
dalitsuyo o awit
dalitwari o soneto
dalitdula
dalitdulay
dalithimig
28 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga tulang liriko?

►a. Awit -Ang karaniwangpaksa nitoay pag-ibig, kawalangpag-asa o pamimighati, pangamba, kaligayahan, pag-asa at kalungkutan. ►b. Soneto - Ito ay tulangmay14 na

Ano ang uri ng tulang pasalaysay?

Nagsasalaysay ng buhay na nasusulat ng patula na may sukat at tugma. Halimbawa : Epiko, Awit at Korido Ang Pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus

Ano ang halimbawa ng tulang liriko?

Dalit - isang uri ng tula, karaniwang pang relihiyon, partikular na nakasulat para sa layunin ng papuri, pagsamba o panalangin, at karaniwan ay ipadala sa isang Diyos o sa isa

Dalawang uri ng tulang romansa?

Ang Awit at Korido ay dalawang anyo ng tulang romansa. Nagkakaiba ang dalawang ito sa sukat, himig at pagkamakatotohanan. Ang Korido ay May walong (8) pantig bawat taludtod.