What would you like to do?

What Suliraning pangkapaligiran ng asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga larawan ng suliraning pangkapaligiran ng asya
17 people found this useful
Thanks for the feedback!

Kasalukuyang populasyon ng Asya?

Pangalang ng rehiyon at teritoryo, kasama ang watawat [2]   Lawak (km²)   Populasyon (Taya ng Hunyo 1, 2008)   Densidad ng Populasyon (bawat km²)   Kab

Dinastiya ng asya?

HSIA DYNASTY   --WAS ESTABLISHED BY HAYURAN YU.   --WAS THE FIRST DYNASTY IN CHINA.   BY: EZEKIEL FERDINAND B. CARANDANG

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Anu-ano ang mga suliraning kinakaharap ng asya?

dahil sa pagtatapon ng basura kung san saan nag babara ang mga kanal at nag sasanhi ito ng baha sa mga kalsada kaya pag umuulan nag babaha ang mga kalsada pagkatapos ng ulan m