What would you like to do?

What is the English term of anyong lupa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

English translation of anyong lupa: landforms
14 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anyong lupa sa asya?

Ang mga anyong lupa sa asya ay:  Fertile Cresent  Mount Everest  Bannawe rice terraces  Mount Apo  Khyber Pass  Borneo Rainforest  Chocolate

Iba't-ibang anyong tubig at anyong lupa sa Asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA:  1. Banaue Rice Terraces (Philippines)  2. Mount Everest (Nepal)  3. Bali Island (Indonesia)  4. Komodo Island (Indonesia) 

Anyong lupa at anyong tubig sa asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Komodo Island (Indonesia) 5. Mt. Mayon (Philipp

Ibig sabihin ng anyong tubig at anyong lupa?

YAMANG LUPA.... Ito ay tulad ng mga bundok, gubat, burol, talampas, malawak na kapatagan at lambak. Karamihan ng mga lupa sa pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Karaniwan