What is the English term of anyong lupa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

English translation of anyong lupa: landforms
14 people found this useful

Anyong lupa sa asya?

Ang mga anyong lupa sa asya ay: Fertile Cresent Mount Everest Bannawe rice terraces Mount Apo Khyber Pass Borneo Rainforest Chocolate Hills At marami pang iba...

Ibig sabihin ng anyong tubig at anyong lupa?

YAMANG LUPA.... Ito ay tulad ng mga bundok, gubat, burol, talampas, malawak na kapatagan at lambak. Karamihan ng mga lupa sa pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Karaniwa

Anyong lupa at anyong tubig sa asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Komodo Island (Indonesia) 5. Mt. Mayon (Philip