What would you like to do?

What is the English term of anyong lupa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

English translation of anyong lupa: landforms
14 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anyong lupa sa asya?

Ang mga anyong lupa sa asya ay:   Fertile Cresent   Mount Everest   Bannawe rice terraces   Mount Apo   Khyber Pass   Borneo Rainforest   Chocolate

Anyong lupa at anyong tubig sa asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Komodo Island (Indonesia) 5. Mt. Mayon (Philipp

Ano ang pagkakaiba ng anyong lupa at anyong tubig?

ang kahalagahan ng anyong tubig ito ay may mga ibat ibang mga hanap buhay na mahahanap tulad ng pangisdaan at iba pa at dito rin tayo pwedeng kumuha ng pagkain tulad ng galung

Ibig sabihin ng anyong tubig at anyong lupa?

YAMANG LUPA.... Ito ay tulad ng mga bundok, gubat, burol, talampas, malawak na kapatagan at lambak. Karamihan ng mga lupa sa pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Karaniwan