What would you like to do?

Whats tulang pandulaan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang tulang pandulaan ay sadyang ginawa upang itanghal.naglalarawan ito ng mga tagpong lubhang madula na maaaring makatulad ng, o dili kaya'y naiiba sa nagaganap sa pang araw arw na buhay.sakalw ng uri na ito ang komedya,trahedya,melodramang tula sa paraang patula.
10 people found this useful
Thanks for the feedback!

Uri ng tulang liriko?

Answer   oda o dalitpuri dalitlumbay o elehiya dalitbukid dalitsamba dalit bansa dalitsuyo o awit dalitwari o soneto dalitdula dalitdulay dalithimig

What is Tulang Pasalaysay?

means narrative poem.TULANG PASALAYSAY ay isang tulang kasaysayang naglalahad ng mga tagpo o pangyayari sa pamamagitan ng buong taludtod o buod.

Ano ang kahulugan ng tulang pandulaan?

sadyang ginagawa ito upang itanghal.Naglalarawan ito sa mga tagpong lubhang madula na maaaringmagkatulad ng,o dili kaya'y naiiba sa naganap sa pang-araw-araw na buhay.

Mga tulang liriko?

►a. Awit -Ang karaniwangpaksa nitoay pag-ibig, kawalangpag-asa o pamimighati, pangamba, kaligayahan, pag-asa at kalungkutan. ►b. Soneto - Ito ay tulangmay14 na

Ano ang tulang liriko?

ang tulang liriko ay tulang kadalasang nilalapatan ng musika. :)

What is tulang pandulaan?

Ang dula ay kinapapalooban ng usapan o diyalogo ng mga tauhan. Sa tuwirang usapan ng mga gumaganap sa dula nailalarawan ang iba't ibang damdamin nais ipadama sa mambabasa. Mal

Anu ang tulang pasalaysay?

Tulang Pasalaysay - patulong pasalaysay ng mga pangyayari na gumagamit ng pananalitang matalinhaga.

1halimbawa ng tulang karagatan?

isang paligsahan sa pagbigkas ng tula ng mga kalahokang karagtan na karaniwang ginaganap kung may pagtitipon o luksang lamayan para sa yumao