What would you like to do?

Would you give me an example of tulang padula?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga example..


Komedya-- nagwawakas ng kasiyahan sa manonood


trahedya--- mapupusok o masisidhing damdamin na humahantong sa kapahamakan o pagasawi ng mga tauhan..


Melodrama-- malungkot ngunit nagwawakas ng kasiya siya at masaya para sa mabuting tauhan sa dula..


Parsa- mga bukam bibig at mga pananalitang katawa- tawa..


Saynete-- naglalarawan ng mga karaniwang ugali...
Tnx po..hope it'll help you...mwaaahhh


aya-----philippine maritme institute colleges--manila
4 people found this useful
Thanks for the feedback!

Would you please give an example of 'biotechnology'?

Biotechnology is when they use living things in engineering, medicine, etc. It would be genetic engineering as well, when they change and modify living organisms, such as "M

Would you give a More example of declarative?

  Definition:   A sentence in the form of a statement (in contrast to a command, a question, or an exclamation).   Etymology:   From the Latin, "to make clear"