Ang populasyon ng pilipinas sa bawat rehiyon?

ano ang populasyon ng bawat rehiyon ng pilipinas