Asked in
Computer Terminology
Computer Memory

Define byte kilobyte megabyte and gigabyte?

Answer

User Avatar
Wiki User
September 06, 2012 9:31PM

Here is a list of bits and bytes:

  • 1 bit = binary digit
  • 8 bits = 1 byte (B)
  • 1000 bytes = 1 kilobyte (kB)
  • 1000 kilobytes = 1 megabyte (MB)
  • 1000 megabytes = 1 gigabyte (GB)
  • 1000 gigabytes = 1 terabyte (TB)
  • 1000 terabytes = 1 petabyte (PB)
  • 1000 petabytes = 1 exabyte (EB)
  • 1000 exabytes = 1 zettabyte (ZB)
  • 1000 zettabytes = 1 yottabyte (YB)