Do Sakura and Naruto ever date?

No, Sakura and Naruto do not date.