Animated TV Series
Naruto
Naruto Shippuden

Does Sasuke ever kiss sakura?

123

Answer

User Avatar
Wiki User
10/30/2011

no, sakura wishes!