How do you get sun jian in dynasty warriors 6?

Sun Jian - Complete Musou mode with three Wu characters