How many kilobytes in 10 gigabytes?

10 GB = 1024 x 10 Megabytes
10240 Megabytes = 10240 x 1024 KB = 10485760