Is neyo bi?

no neyo is not bi he has a girl friend