Is the bald eagle endoskeleton or exoskeleton?

Endoskeleton