Title about wika at panitikan na maaaring gawing thesis?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang katuturan sa ideya o damdamin ng isang awtor
6 people found this useful

Istandard na wika?

ito ay ang paglalarawan kaugnay sa unog, salita at pangungusap o anupamang may kaugnayan sa pambansabng wika

Apat na kaantasan ng wika?

4 NA KAANTASAN NG WIKA . 1. BALBAL. 2. LALAWIGANIN. 3. PAMBANSA. 4. PAMPANITIKAN.

Ano ang pinagkaiba ng wika at panitikan?

ang pinagkaiba ng wika sa panitikan ay ang wika ay isang lenggwehe o salita ng bawat bansa ang panitikan naman ay isang mga bahagi ng mga pananalita katulad ng sanaysay,salays
In Filipino Language and Culture

Can you give a thesis title in Filipino?

We have a section for questions in Tagalog. Check the categories to the right of the screen after you return to Wikianswers page.