What do penguins have an endoskeleton or an exoskeleton?

endoskeleton