What is Hephaestus kids names?

Eucleia, Euthenia, Eupheme, Philophrosyne; The Palici; The Cabeiri; Erichthonius, Periphetes, Ardalus, Cercyon (possibly), Olenus, Palaemonius (a Argonaut), Philottus, Pylius and Spinter.