When did Noboru Shinoda die?

Noboru Shinoda died on June 22, 2004, in Shinjuku, Tokyo, Japan of liver failure.