When was John Troup Shewmake born?

John Troup Shewmake was born in 1828.