When was Wusono Budi Ugik Sugiyanto born?

Wusono Budi Ugik Sugiyanto was born on 1981-06-18.