Who won the Brownlow medal in 1993?

Gavin Wanganeen (Essendon)
The 1993 Brownlow Medallist was Gavin Wanganeen [Essendon].
Gavin Wanganeen for Essendon with 18 votes
Gavin Wanganeen.