What would you like to do?

2007 populasyon ng bansang pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

what is the populatoin boys and girs in 2011 to 2012
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Populasyon ng bawat rehiyon sa bansang pilipinas?

Populasyon ng mga rehiyon ng Pilipinas sa taong 2007 RehiyonBlg. ng  PopulasyonI50,678,230II83,646,902III12,353,671IV14,745,765V49,661,987VI47,745,765VII117,064,075VIII75,646

Teorya ng bansang pilipinas?

Ang Teorya ng pinagmulan ng pilipinas ay ang "Plate Tectonic Theory" at ang paglitaw ng Pilipinas sa Sunda shelf. Pero ang pinaka malapit sa lahat ay ang Bulkanismo na nagsasa