What would you like to do?

Ano-anong bansa ang kasali sa united nation?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

china
4 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang pinakamagandang bansa sa buong mundo?

Switzerland - kasi dito kadalasan nanggagaling ang mga gatas nainimport at export sa ating bansa. marami ka ring mgamagagandang lugar na makikitadito.napapanatili rin nilang a

Anu-anong bansa ang nabibilang sa Antarctica?

the countries in Antarctica are: 1. Bouvet Island 2. French Southern Territories 3. Heard Island and McDonald Islands 4.South Georgia and the South Sandwich Island

Anu-ano ang mga bansa na kasapi sa united nations?

  Afghanistan 19-11-1946   Albania 14-12-1955   Algeria 08-10-1962   Andorra 28-07-1993   Angola 01-12-1976