What would you like to do?

Ano-anong bansa ang kasali sa united nation?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

china
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Ano ang iyong Reaksyon sa Ekonomiya ng bansa?

Noong unang panahon ang bawat tao ay may kanyang -kanyang uri ng pamaraan ng paghahanapbuhay upang makakaahon sa kahirapan tinatamasa, para guminhawa ang buhay,.Pero ngayon da (MORE)

What would you like to do?

Anu-ano ang mga bansa sa Hilagang Amerika?

Mayroon itong 23 bansa kabilang ang Antigua at Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Hai (MORE)

Enjoy These Natural Wonders

The United States has 46 National Parks that can be found in 27 different states. From protected national monuments to protected reserves and a varied wildlife and natural lan (MORE)

Augusta National Golf Club: A Course Overview

Augusta National Golf Club is a private golf club located in Augusta, Ga. This famous course is home to The Masters, one of the four major championships in men's professional (MORE)

What Is the National AIDS Memorial Grove?

More Americans, almost 650,000, have died of AIDS than in all the U.S. wars since 1900, and the epidemic has killed over 30 million people worldwide as well. There is a specia (MORE)

A Look At Germany's National Parks

Germany is a country sprawling with lush green land, plenty of rivers and mountains, as well as a large assortment of lakes. Many areas have become protected to help preserve (MORE)

Discover the Diverse Natural Beauty of Arizona's Six National Forests

The state of Arizona is home to six amazing national forests, making it one of the most scenic states in the union. Each of the forests has its own unique characteristics, pro (MORE)

Wildfires in the United States

Wildfires can be devastating natural disasters, burning through thousands of acres and causing destruction to the natural environment, homes, and even deaths. Learn about the (MORE)

What would you like to do?

Paano malulutas ang korapsyon sa bansa?

Dapat ay magsimula ito sa ating kabataan, Dapat ay matuto tayong hindi maging kurap, Sa ating mga simpleng pag-iipit ng 20 sa bulsa na hindi alam ng magulang ay isang uri na n (MORE)

What would you like to do?

Ano ang pinakamagandang bansa sa buong mundo?

Switzerland - kasi dito kadalasan nanggagaling ang mga gatas nainimport at export sa ating bansa. marami ka ring mgamagagandang lugar na makikitadito.napapanatili rin nilang a (MORE)