What would you like to do?

Ano ang diskurso sa retorika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang diskurso ay ang susi sa ganap na pag-unawa sa proseso ng pagdidiskurso o kumunikasyon.
30 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahulugan ng diskurso?

ang Diskurso ay: Matalino, mahaba at malawak na talakay na talakay sapaksang nilatay. Ay nangangahulugan ng "nakasulat o sinasalita komunikasyon o debate" o "ng isang po

Ano ang kasaysayan ng retorika?

History of Rhetoric: -Started in Syracuse, Sicily an island in the fifth century before Christ. -Corax proposes a rule that development their arguments. Centered approach to h

Ano ang kahulugan ng retorika?

Ano ang Retorika? . Ang retorika ay isang mahalagang kaalaman sa pagpapahayag na tumutukoy sa kaakit-akit and magandang pagsasalita at pagsulat.