What would you like to do?

Ano ang kahulugan ng diskurso?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang Diskurso ay:


Matalino, mahaba at malawak na talakay na talakay sapaksang nilatay.

Ay nangangahulugan ng "nakasulat o sinasalita komunikasyon o debate" o "ng isang pormal na diskusyon ng debate." Ang kataga ay kadalasang ginagamit sa semantika at diskurso analysis.
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahulugan ng salik?

Salik (png.) 1 . Mahalagang sangkap o elemento. 2. Alinman sa apat na bahagi ng kalikasan: lupa, hangin, apoy, at tubig 3. Impluwensya *Source: From an old

Ano ang ibat ibang teorya ng diskurso?

MGA TEORYA NG DISKURSO:    1. Teoryang Speech Act    2. Teoryang Indirect Speech Act    3. Teoryang Pragmatiks    4. Teoryang Ethnography    5. Teorya

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng diskurso?

Ang diskurso ay ang tawag sa paggamit ng wika bilang paraan ng pagpaparating ng mensahe ng isang tao sa kanyang kapwa upang siya ay lubusang maunawaan. Isa itong yunit ng wika