What would you like to do?

Ano ang pinagkaiba ng pares minimal sa diptonggo at klaster?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang sagot ay nasa aklat ng Filipino. Wala ka bang aklat? ang klaster ay kambal

na katinig o magkasunod na katinig(consonan


transportasyon...kailangang pantigin mo ito..kaya magiging :


trans-por-tas-yon...ang klaster dyan ay an ns ( sa trans)

bakA DI KA NAKIKINIG SA TITSER MO.
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anu-ano ang mga halimbawa ng diptonggo at klaster?

Klaster TR - trapiko, trapiker, tranggulo, traidor, tradisyio, trangkaso, trabyesa, trabaho BR - brasete, brilyante, brongkitis DR - drowingan PR - produkto, proklamasyon, pro

Ano ang pinagkaiba ng komunikasyon sa pilipinas noon at ngayon?

Ang pinagkaiba ng komunikasyon noon at ngayon ay mas automatic na, Hindi katulad ng dati na manu-mano ang pagpapadala ng sulat. Mas pinabilis at pina Hi-Tech na. Dahil mero

Ano ang halimbawa ng pares minimal sa filipino?

pares minimal-pares ng salitang magkaiba ang kahulugan bagamat magkatulad ang kapaligiranmaliban sa isang ponema sa parehong posisyon ang ponemang ito ay maaaring nasa unahan:

Ano ang mga halimbawa ng pares minimal?

Mga Pares Minimal-ang pares ng salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang panema sa magkatulad na posisyon ay tinatawag na pares- minimal.