What would you like to do?

Ano ang pinagkaiba ng pares minimal sa diptonggo at klaster?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang sagot ay nasa aklat ng Filipino. Wala ka bang aklat? ang klaster ay kambal

na katinig o magkasunod na katinig(consonan


transportasyon...kailangang pantigin mo ito..kaya magiging :


trans-por-tas-yon...ang klaster dyan ay an ns ( sa trans)

bakA DI KA NAKIKINIG SA TITSER MO.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang pinagkaiba ng wika at panitikan?

ang pinagkaiba ng wika sa panitikan ay ang wika ay isang lenggwehe o salita ng bawat bansa ang panitikan naman ay isang mga bahagi ng mga pananalita katulad ng sanaysay,salays

Ano ang mga halimbawa ng pares minimal?

Mga Pares Minimal-ang pares ng salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang panema sa magkatulad na posisyon ay tinatawag na pares- minimal. 

Ano ang ibig sabihin ng klaster?

Ang KLASTER ay ang dalawa o higit pang magkatabing consonant sa loob ng isang salita. example: eroplano, rolerbleyds , krus, dram

Anu-ano ang mga halimbawa ng diptonggo at klaster?

Klaster TR - trapiko, trapiker, tranggulo, traidor, tradisyio, trangkaso, trabyesa, trabaho BR - brasete, brilyante, brongkitis DR - drowingan PR - produkto, proklamasyon, pro

Ano ang halimbawa ng pares minimal sa filipino?

pares minimal-pares ng salitang magkaiba ang kahulugan bagamat magkatulad ang kapaligiranmaliban sa isang ponema sa parehong posisyon ang ponemang ito ay maaaring nasa unahan: