Araw ng kalayaan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

June 12
6 people found this useful

Kahalagahan sa araw ng kalayaan?

Commemorates the day when the Philippines received Independence - or was liberated - and became a republic country.

Halimbawa ng tula para sa Araw ng kalayaan?

Kalayaan isang payak na salita, Ngunit ito ay napakahalagang kataga Sapagkat kung sa atin ito nawala Ang mga mamamayan ay di magkakaisa. Tatlong daang