What would you like to do?

Araw ng kalayaan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

June 12
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Pitong araw na ginawa ng diyos?

Unang Araw - Nilikha ang liwanag na tinawag Niyang araw'; ang dilim na tinawag naman Niyang gabi at pinagbukod ito. Ikalawang Araw - nilikha ng Diyos ang kalawakan at inihiwal

Ano ang walong sinag ng araw?

Ang walong sinag ng araw sa ating watawat ay sumasagisag sa walong probinsiyang ito: Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Maynila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Sila ang unan

Halimbawa ng tula para sa Araw ng kalayaan?

Kalayaan isang payak na salita, Ngunit ito ay napakahalagang kataga Sapagkat kung sa atin ito nawala Ang mga mamamayan ay di magkakaisa. Tatlong daang taong nakagapos,

7 araw na paglikha ng diyos?

unang araw: ng paglikha ay liwanag at dilim ikalawang:araw langit at lupa ikatlong araw : bagay sa kalawakan, bituin, buwan at iba pa ikaapat na araw mga halaman at puno ikali

Kahalagahan sa araw ng kalayaan?

  Commemorates the day when the Philippines received Independence - or was liberated - and became a republic country.