What would you like to do?

Buong kanta na may binary lyrics?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang binary ay o mas tawag sa (AB) ang unang tono ay iba sa pagalawang tono
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Maikling kwento na may aral?

Ang Pabula ng Ang Daga at ang Leon  Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na  leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating s

Ano ang buong lyrics ng himno ng NCR?

Bayang mahal nating lahat  tampok ng NCR  pusod nitong ating bansa  dulot kaunlaran  II  Taas noong iwagayway  ang bandila ng NCR  karun

Mga akdang pampanitikan na nakaimpluwensya sa buong daigdig?

mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng daigdig: 1.banal na kasulatan 2. Koran 3.Iliad at Odyssey 4.Mahabharata 5.Divina Commedia 6.El Cid Campeador 7.Awit ni

May 2weeks na buntis ba?

10 days

May malawak na disyerto?

Tama!may malawak na disyerto at ito ay ang SAHARA DESERT at isa pa dito ay ang gobi desert at marami pang iba..

May sakit na Leon?

pinaka maikiling kwento.

May damdamin na tula?

parang teoryang klasisismo?