What would you like to do?

Buong kanta na may binary lyrics?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang binary ay o mas tawag sa (AB) ang unang tono ay iba sa pagalawang tono
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang buong lyrics ng himno ng NCR?

Bayang mahal nating lahat   tampok ng NCR   pusod nitong ating bansa   dulot kaunlaran    II   Taas noong iwagayway   ang bandila ng NCR   karun

Mga akdang pampanitikan na nakaimpluwensya sa buong daigdig?

mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng daigdig: 1.banal na kasulatan 2. Koran 3.Iliad at Odyssey 4.Mahabharata 5.Divina Commedia 6.El Cid Campeador 7.Awit ni

May malawak na disyerto?

Tama!may malawak na disyerto at ito ay ang SAHARA DESERT at isa pa dito ay ang gobi desert at marami pang iba..

Lyrics of Hindi na bale?

Bolo na, bolo na, Bolo naa, bolo naa.. Rituon ko ghar sey nikalne toh do Booye the mausam khilne toh do Hothon ki munder pe ruki, Motiyon si baat bol do, Pheeki pheeki si hai