What would you like to do?

Buong kanta na may binary lyrics?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang binary ay o mas tawag sa (AB) ang unang tono ay iba sa pagalawang tono
6 people found this useful
Thanks for the feedback!
Mga akdang pampanitikan na nakaimpluwensya sa buong daigdig?

Mga akdang pampanitikan na nakaimpluwensya sa buong daigdig?

mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng daigdig: 1.banal na kasulatan 2. Koran 3.Iliad at Odyssey 4.Mahabharata 5.Divina Commedia 6.El Cid Campeador 7.Awit ni

Buong panaguri at buong simuno?

Halimbawa ng buong simuno at buong panaguri. Ang mga magaaral ay kumakanta ng Lupang Hinirang. buong simuno- ang mga mag aaral buong panaguri - ay kumakanta ng ng Lupang Hini

Lyrics of Hindi na bale?

Bolo na, bolo na, Bolo naa, bolo naa.. Rituon ko ghar sey nikalne toh do Booye the mausam khilne toh do Hothon ki munder pe ruki, Motiyon si baat bol do, Pheeki pheeki si hai