Dahilan ng pagpunta ni rizal sa bansang alemanya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

siya ay nag-aral duon
1 person found this useful

Kahulugan ng sa aking kababata ni Jose rizal?

Ang tulang Sa Aking Mga Kababata na ito ay patungkol sa iisang lengwahe nating mga Pilipino na ating ginagamit dito sa ating bansa na kailangan nating tangkilikin, mahalin at

Angkan ni Jose Rizal sa panig ng ina?

Ikaw... :)) (another answer from mademoiselleshyne:) Nagsimula lahat sa mag-asawang sina EUGENIO URSULA (OCHOA)-Hapones at BENIGNA. Nagkaroon sila ng anak na si REGINA O

Angkan ni rizal sa panig ng kanyang ama?

(answer from mademoiselleshyne:) Nagsimula lahat kay DOMINGO LAM-CO(tuong Fookien, Tsina) at INES DELA ROSA(Mestisang Instik). Nagkaanak sila ng dalawa na sina FRANCISCA MER

Layunin ni Jose rizal sa pagsulat ng el felibusterismo?

Isinulat ng ating bayani na si Dr. Jose P. Rizal ang nobelang El Filibsterismo upang imulat ang mata ng mga Pilipino sa katiwalian na ginagawa ng Pamahalang Español. At upa

Sanaysay hinggil sa katamaran ng mga Filipino ni rizal?

Hindi, naman talaga tamad ang mga Pilipino noon, nasambit nga ni Rizal na may dahilan kung bakit nawalan nang gana mag trabaho ang mga Pilipino noong panahon nang Kastila.