What would you like to do?

Dinastiya ng asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

HSIA DYNASTY --WAS ESTABLISHED BY HAYURAN YU. --WAS THE FIRST DYNASTY IN CHINA. BY: EZEKIEL FERDINAND B. CARANDANG
5 people found this useful
Thanks for the feedback!

Kasalukuyang populasyon ng Asya?

Pangalang ng rehiyon at teritoryo, kasama ang watawat [2] . Lawak (km²) . Populasyon (Taya ng Hunyo 1, 2008) . Densidad ng Populasyon (bawat km²) . K

Unang dinastiya sa asya?

Ang unang dinastiya sa asya ay hsia. Sinundan ng shang, chou, chin, at han.

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Ano an sukat ng asya?

KDG http://wiki.answers.com/Q/Ano_an_sukat_ng_asya&action=edit§ion=new

Ano ang mga dinastiya ng bansang China?

Ang mga dinastiya ng Tsina mula sa pinaka una: Dinastiyang Hsia- Pinamunuan ni Emperador Yu; tinawag na maalamat dahil walang records na nagpapatunay na ito ay nag-exist. Dina