What would you like to do?

Dinastiya ng asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

HSIA DYNASTY --WAS ESTABLISHED BY HAYURAN YU. --WAS THE FIRST DYNASTY IN CHINA. BY: EZEKIEL FERDINAND B. CARANDANG
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Unang dinastiya sa asya?

Ang unang dinastiya sa asya ay hsia. Sinundan ng shang, chou, chin, at han.

Ano ang ibig sabihin ng dinastiya?

Ang dinastiya ay ang pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula sa kanilang pamilya

Anu-ano ang Iba't-ibang dinastiya ng china?

Dinastiyang H'sia  Dinastiyang Shang   Dinastiyang Chou   Dinastiyang Han   Dinastiyang Sui   Dinastiyang T'ang   Dinastiyang Sung   Dinastiy

Ano ang mga dinastiya ng bansang China?

Ang mga dinastiya ng Tsina mula sa pinaka una:  Dinastiyang Hsia- Pinamunuan ni Emperador Yu; tinawag na maalamat dahil walang records na nagpapatunay na ito ay nag-exist

Ibig sabihin ng dinastiya?

Ang dinastiya ay ang pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan. 

Kasaysayan at heograpiya ng asya?

kasaysayan-isang agham na nakatuonsa paglalarawan ng mga nakaraang makabuluhang pangungusap.  heograpiya- tawag sa pag-aaral sa kaayusan at busyon ng lahat ng elemento sa

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Mapa ng timog asya?

Isang mapa ng Asya ay matatagpuan sa iyong lokal na tindahan ng libro. Hindi namin maaaring magbigay ng mga mapa at mga larawan sa website na ito.

Kasalukuyang populasyon ng Asya?

Pangalang ng rehiyon at teritoryo, kasama ang watawat [2]  Lawak (km²)  Populasyon (Taya ng Hunyo 1, 2008)  Densidad ng Populasyon (bawat km²)  Kab