What would you like to do?

Halimbawa ng wikang kolokyal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

nasaan- Na'san
paano- pa'no
saakin-sa'kin
kailan=kelan
mayroon-meron


~Lghtyr <3
Thanks for the feedback!

Timeline ng kasaysayan ng wikang filipino?

aba ewan ko sayo! ako nga nagtatanong eh! 1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ngKonstitusyon na, ³Ang Konggreso ay gagawa ngmga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapat

Mga halimbawa ng kolokyal na slita?

mga halimbawa ng salitang KOLOKYAL * 1. Mayroon- meron 2. Dalawa- dalwa 3. Diyan- dyan 4. Kwarta-pera 5. Na saan- nasan 6. Paano- pano 7. Saakin-sakin 8. Kailan-kelan 9. Ganoo

20 halimbawa ng salitang ilokano at ang katumbas nito sa wikang filipino?

napintas = maganda/napungga/nasantak  naimas = masarap  napudot = mainit/nabara  papanam = saan ka pupunta  manganen = kain na  adayo = malayo  a

Tula ng wikang filipino?

Wikang Filipino  By: II-St.Benedict ( Group 1 )  Wikang Filipino ang aking pangalan,  Ipinanganak ko itong kalayaan,  Ako ang ina at siyang dahilan,