What would you like to do?

Halimbawa ng wikang kolokyal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

nasaan- Na'san
paano- pa'no
saakin-sa'kin
kailan=kelan
mayroon-meron


~Lghtyr <3
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng kolokyal na slita?

mga halimbawa ng salitang KOLOKYAL * 1. Mayroon- meron 2. Dalawa- dalwa 3. Diyan- dyan 4. Kwarta-pera 5. Na saan- nasan 6. Paano- pano 7. Saakin-sakin 8. Kailan-kelan 9. Ganoo

20 halimbawa ng salitang ilokano at ang katumbas nito sa wikang filipino?

napintas = maganda/napungga/nasantak   naimas = masarap   napudot = mainit/nabara   papanam = saan ka pupunta   manganen = kain na   adayo = malayo   a