What would you like to do?

Lyrics of Cordillera hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Cradled by majestic mountains
Blessed with nature's flowing fountains
Blooming flowers and verdant hills
Is a region of murm'ring rills
Chorus:
Cordillera, region of wonder hail
Beloved land your name we shall not fail
Honor and fame, to you we strive to bring
Your glory won, we shall forever sing
Here dwell freedom-loving people
Strong our bond it's hard to topple
For our freedom we rise and fight
Our priceless ancestral birthright
Thanks for the feedback!

What is the complete lyrics of ncr hymn?

Bayang Mahal Nating Lahat Tampok ng NCR Pusod nitong ating bansa Dulot kaunlaran Taas noong iwagayway Ang Bandila ng NCR Karunungan at katarungan Sa bansa ay itanghal Mga

Lyrics of calabarzon hymn?

CALABARZON HYMN Dito sa Timog Katagalugan Sumibol ang bagong pangalan Ang kaunlaran kay bilis at masagana Lahat kami ay nagkakaisa Sa mithiin ay sama-sama Mabuhay a

What is the lyrics of Isabela Hymn?

Isabela a home endeared by man upright and free A land were peace and love abide where man of truth reside Endowed with rich and glorious past A heritage known and vast From P

Lyrics of laguna hymn?

LAGUNA HYMN Laguna, O laguna Lalawigang Marangal Tanging Pinagpala Ng Butihing Bathala Supling mo ang pinili Ng bayani ng lahi Kapurihan at dangal Ng liping kayumanggi Lagun

Cavite hymn lyrics?

cavite hymn bayang Cavite aking mahal laging patnubay ng maykapal sa yakap mo ay langit ang buhay at laging makulay may isang siglo nang nagdaan bayan mong Kawit an

Could you provide Lyrics of cordillera hymn of the Philippines?

CORDILLERA HYMN Cradled by majestic mountains Blest with nature's flowing fountains Blowing flow'rs and verdant hills Is a region of murm'ring rills Refrain: Cordillera, regio

What is the lyrics of the University of the Philippines's Hymn?

UP Naming Mahal  UP Beloved  Words by: Teogenes Velez, 1917  Music by: Nicanor Abelardo, 1917  Filipino lyrics  Original English lyricsi. 

What is division hymn lyrics?

malabon division hymn

What are the lyrics to the Cordillera Hymn?

CORDILLERA HYMN (prevailing version) (1) Cradled by majestic mountains Blest with nature's flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murm'rin

What is the lyrics of cordillera hymn?

Cradled by majestic mountaines Blest with natures flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murmuring rills Refrain: Cordillera,region of wond

What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

IBAAN HYMN  Mabuhay, Mabuhay  Ibaan bayang minamahal  Bayang masagana sa halik ng araw  Pinagmulang kasaysayan  Tunay na marangal  Hangarin iyong kaunl

Complete lyrics and notes of cordillera hymn by Damaso Bangaoet?

Cradled by majestic mountains Blessed with nature's flowing fountains Blooming flowers and verdant hills Is a region of murm'ring rills Chorus: Cordillera, region of

What is the lyrics of nasugbu hymn?

Himno ng Nasugbu   Dito sa kanlurang Batangas  Lipi ng mapagmahal sa bayan  Lubos kaming natatangi  Dito sa Nasugbu namamalagi 

What is the complete lyrics of cordillera hymn?

Cradled by majestic mountains  Blest with nature's flowing fountains  Blowing flow'rs and verdant hills  Is a region of murm'ring rills.  Refrain:  Co