Lyrics of Cordillera hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Cradled by majestic mountains
Blessed with nature's flowing fountains
Blooming flowers and verdant hills
Is a region of murm'ring rills
Chorus:
Cordillera, region of wonder hail
Beloved land your name we shall not fail
Honor and fame, to you we strive to bring
Your glory won, we shall forever sing
Here dwell freedom-loving people
Strong our bond it's hard to topple
For our freedom we rise and fight
Our priceless ancestral birthright
10 people found this useful

Lyrics of Pasay city hymn?

I In Pasay City, Alma Mater dear You stand majestic with eternal life And in your halls of learning we appear To drink your knowledge great in peaceful strife Beneath t

What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

IBAAN HYMN . Mabuhay, Mabuhay. Ibaan bayang minamahal. Bayang masagana sa halik ng araw. Pinagmulang kasaysayan. Tunay na marangal. Hangarin iyong kaunlaran. Bayan nami

Could you provide Lyrics of cordillera hymn of the Philippines?

CORDILLERA HYMN Cradled by majestic mountains Blest with nature's flowing fountains Blowing flow'rs and verdant hills Is a region of murm'ring rills Refrain: Cordillera, re

What are the lyrics to the Cordillera Hymn?

CORDILLERA HYMN (prevailing version) (1) Cradled by majestic mountains Blest with nature's flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murm'

Hosanna hymn lyrics?

The angels bow down at the thought of You The darkness gives way to the light for You The price that you paid gives us life brand New Hosanna forever we worship You Ho

LYRICS of cabuyao hymn?

Cabuyao na aming sinisinta Sa amin ay dakila ka Dahil sa'yo'y laging may pag-asa Ang buhay ng bawat isa. Cabuyao na sa amin ay gabay Pag-asa'y lagi mong taglay Papuri ang sa'

What is the lyrics of the Notre Dame hymn?

If you are referring to the song Notre Dame Our Mother the lyrics are as follows. Notre Dame, our Mother Tender, strong and true Proudly in the heavens, Gleams thy gold and b

Complete lyrics and notes of cordillera hymn by Damaso Bangaoet?

Cradled by majestic mountains Blessed with nature's flowing fountains Blooming flowers and verdant hills Is a region of murm'ring rills Chorus: Cordillera, region of

What is the lyrics of san mateo hymn?

mabuhay ka oh bayan ko tangi kang pinag palang totoo salibo ng mga bayan ditong lalawigang rizal bayan naming lumitaw sa payapang pamumuhay payak may marangal ang buhay ng mam

What is the lyrics of TUP hymn?

Kami sa 'yo'y nagpupugay TUP Ang 'yong tanglaw, liwanag sa aming landas Diwa mo'y ginto, pusong wagas Alay naming sa iyo'y lahat ng hirap Buong pag-ibig at paglilingkod na gan

What is the lyrics of cordillera hymn?

Cradled by majestic mountaines Blest with natures flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murmuring rills Refrain: Cordillera,region of wo