What would you like to do?

Mga larawan ng instrumentong gawang rondalya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

 • Banduria
 • Guitar
 • Octavia
 • Laud
 • Bass Guitar/ Double Bass
+ 38 others found this useful
Thanks for the feedback!

Mga bahagi ng aklat at larawan?

BAHAGI NG AKLAT:   Pamagat (TITLE)  Pasasalamat (ACKNOWLEDGMENTS)  Paunang Salita (INTRODUCTION)  Talaan ng Nilalaman (TABLE OF CONTENTS)  Mga Ku

Mga larawan ng etniko?

anoano ang mga larawan ng instrumentong etniko?

Larawan ng mga nota at pahinga?

picture of note and rest

Mga larawan ng mga kasangkapan sa paghahalaman?

Isa lang ang ibibigay ko sorry kasi may larawan ang lalagay ko! Trowel - isang kagamitan sa paghahalaman

Larawan ng mga unang tao?

..................l \\

Mga larawan ng mga dayuhan na dumating?

wag na kayo magtatanong dito hindi naman nila sinasagot ng maayos ...

Larawan ng mga gulay?

Sorry for the words but i don't have any images hope this works: Carrots Alovera Lagundi Eggplant Ampalaya