What would you like to do?

Mga larawan ng instrumentong gawang rondalya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

 • Banduria
 • Guitar
 • Octavia
 • Laud
 • Bass Guitar/ Double Bass
+ 38 others found this useful
Thanks for the feedback!

Mga bahagi ng aklat at larawan?

BAHAGI NG AKLAT:   Pamagat (TITLE)  Pasasalamat (ACKNOWLEDGMENTS)  Paunang Salita (INTRODUCTION)  Talaan ng Nilalaman (TABLE OF CONTENTS)  Mga Ku