Mga nagawa ni manuel Quezon sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

- Kalayaang bumoto at mahalal ang mga kababaihan !
- payne - aldrich law na nagpababa ng buwis !
2 people found this useful

Ano ang mga nagawa o programa ni Manuel Roxas para sa Pilipinas?

MANUEL ROXAS matapos maisaayos ang pamahalaan,sinimulan ni pangulong roxas ang paglutas sa mga suliranin ng bagong rep. pangunahin ay ang pagunlad ng kabuhayan paglutas ng su

Ano ang mga nagawa ni Pangulong Manuel L Quezon?

"Madaming nagawang kabutihan si Manuel L. Quezon kaya dapat hangaan at gayahin natin ang mga kanyang nagawang kabutihan." . Pinahalagahan niya ang wikang pambansa. . Ipi