What would you like to do?

Pagaalsa ni raha lakandula?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Pagaalsa ni raha lakandula?
Ang pag-aalsa ni raha sulayman sa pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng labanan. Nang magtagumpay ang mga espanyol ay bumalik sila sa panay ngunit nagbalik din lang ang mga Espanyol upang tuluyang sakupin ang Maynila. Itong muling pananakop ay Hindi naging madugo tulad noong una dahil napakiusapan ni lakandula si sulayman na tanggapin na ang pamamahala ng mga espanyol.KAYAT HINDI SI LAKANDULA ANG NAG-ALSA KUNDI SI SULAYMAN.
Karagdagang Kaalaman  Tinulungan ni Lakadula si Martin de Goiti(si Goiti ang namuno sa pananakop ng Maynila)na sakupin ang Luzon......
+ 37 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You started doing theater when you were only 10 years old. Where did you develop your love for performing?

View Full Interview

What is the NI?

  NI = Need's Improvement?

What currency is NIS?

  New Israeli Shekel
What is the story of Lakandula Revolt?

What is the story of Lakandula Revolt?

Lakandula was the name of the ruler, or king, of the Philippine  Kingdom of Tondo. The Spanish abused their power and the Philippine  people revolted.

Where did Lakandula revolt happen?

In Tondo, year 1574, the Lakan dula - led revolt happened. But that is just the tip of the ice berg, because history is crediting Lakan Dula for his foresight in preparing the

Sino si raha humabon?

c raha humabon ay isa sa mga alagad ni Ferdinand Magellan
In Uncategorized

What is the life of Raha Kulambo?

si raha kulambo ay ay ang raha ng dumating sila Magellan sa pulo ng limasawa noong marso 16,1521

How does rajah lakandula look like?

Looks of Lakan Dula & his DescendantsThe appearance of Lakan Dula, can be described through the standard methods that well known historians around the world usually resort to,