What would you like to do?

Pagaalsa ni raha lakandula?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang pag-aalsa ni raha sulayman sa pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng labanan. Nang magtagumpay ang mga espanyol ay bumalik sila sa panay ngunit nagbalik din lang ang mga Espanyol upang tuluyang sakupin ang Maynila. Itong muling pananakop ay Hindi naging madugo tulad noong una dahil napakiusapan ni lakandula si sulayman na tanggapin na ang pamamahala ng mga espanyol.KAYAT HINDI SI LAKANDULA ANG NAG-ALSA KUNDI SI SULAYMAN.
Karagdagang Kaalaman  Tinulungan ni Lakadula si Martin de Goiti(si Goiti ang namuno sa pananakop ng Maynila)na sakupin ang Luzon......
10 people found this useful
Thanks for the feedback!

How does rajah lakandula look like?

Looks of Lakan Dula & his Descendants The appearance of Lakan Dula, can be described through the standard methods that well known historians around the world usually resort t

Who is raha sulayman?

 ewan ko nag  reresearch nga ako eh tapos tatanungin nyo s kin .............common sense!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Talambuhay ni Raha LAkandula?

 jsdhajbf dsbf sadc bafgv fg svnf dshsgfdhfhdh   ghdbfdhf ndvfd fhdfd   fdfdfd   f   dfdnfdmf   df,djfdf   dfmdnf

Sino si raha humabon?

c raha humabon ay isa sa mga alagad ni Ferdinand Magellan

Sino si raha muda?

Si Raja Muda Ay isang nanay. Anak nya si Magellan At bonifacio. anak nmn nya sa labas si Aguinaldo

Where did Lakandula revolt happen?

In Tondo, year 1574, the Lakan dula - led revolt happened. But that is just the tip of the ice berg, because history is crediting Lakan Dula for his foresight in preparing the

Who is raha zula?

Raha Humabon ay ang raha ng Cebu sa oras ng Portuguese explorer, Ferdinand Magellan sa pagdating sa Pilipinas sa 1521. [1] May ay hindi opisyal na tala ng kanyang pagkakar