What would you like to do?

Pagaalsa ni raha lakandula?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang pag-aalsa ni raha sulayman sa pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng labanan. Nang magtagumpay ang mga espanyol ay bumalik sila sa panay ngunit nagbalik din lang ang mga Espanyol upang tuluyang sakupin ang Maynila. Itong muling pananakop ay Hindi naging madugo tulad noong una dahil napakiusapan ni lakandula si sulayman na tanggapin na ang pamamahala ng mga espanyol.KAYAT HINDI SI LAKANDULA ANG NAG-ALSA KUNDI SI SULAYMAN.
Karagdagang Kaalaman  Tinulungan ni Lakadula si Martin de Goiti(si Goiti ang namuno sa pananakop ng Maynila)na sakupin ang Luzon......
+ 36 others found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Talumpati ni Andres bonifacio?

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Andres Bonifacio Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub'ang lupa? Aling pag-ibig pa? Wal (MORE)
In Gadgets

The Nickel-Cadmium Battery Explained

Rechargeable batteries have been a part of society for quite some time, and the benefits of using them are many. However, understanding how the most common type of rechargeabl (MORE)

Top-selling Nicotine Patches to Help You Quit Smoking

Nicotine patches work to help you quit smoking by releasing the chemical that makes you addicted to cigarettes. The nicotine patch helps you to quit smoking gradually. It help (MORE)

Sleep On The Cheap: Budget Accommodations in Cinque Terre

Cinque Terre is a very popular tourist destination on the Italian coastal region of Liguria, made up of five small villages: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola and Riom (MORE)

A Simple Guide to Wiring in a New Phone Jack

For the average homeowner who is used to doing most of his or her own maintenance, wiring in a new phone jack is a relatively simple task. In some ways it is like adding new e (MORE)
In RPG

5 of the Highest Rated Must Play RPG's Available on PS3

Role-playing games have been popular with gamers for decades; originally with pen and paper games and eventually with video games. RPG's have been known to provide gamers with (MORE)

What would you like to do?

What is NI Elvis?

  NI-ELVIS   National Instruments - Educational Laboratory Virtual Instruments Suite.   This is a combination of hardware and software which provides a suite of sci (MORE)

What would you like to do?

Alamat ni malakas at ni maganda?

Ang alamat nina maLakas at maganda ay ang pinaniniwalaang pinagmulan ng mga tao. Naniniwala ang marami na sila ay nagmula sa nabiyak na kawayan dahil sa pagbagsak ng isang mal (MORE)

What would you like to do?

How does rajah lakandula look like?

Looks of Lakan Dula & his DescendantsThe appearance of Lakan Dula, can be described through the standard methods that well known historians around the world usually resort to, (MORE)

What would you like to do?

Who is raha zula?

Raha Humabon ay ang raha ng Cebu sa oras ng Portuguese explorer,  Ferdinand Magellan sa pagdating sa Pilipinas sa 1521. [1] May ay  hindi opisyal na tala ng kanyang pagkakar (MORE)