Talambuhay ni Charles Darwin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Si Charles Robert Darwin (Pebrero 12 1809-Abril 19 1882) ay isang naturalista Briton na nagkamit ng pangmatagalang kasikatan bilang tagapagsimula ng teoriya ng ebolusyon ng mga hayop sa pamamagitan ng likas na pagpili (natural selection). Ipinanganak siya sa Shrewsbury, Shropshire, Inglatera.
Nagkaroon siya ng interes sa likas na kasaysayan habang nag-aaral ng medisina noong una, pagkatapos teolohiya, sa isang pamantasan sa Inglatera. Nagbigay sa kaniya ng katanyagan bilang isang heolohista at bilang isang sikat na may-akda pagkatapos ng limang taon paglalayag sa Beagle. Ang kaniyang mga pagmamasid sa biyolohiya ang nagdala sa kaniya upang pag-aralan ang transmutasyon ng mga specie at maisulong ang kaniyang teoriya ng likas na pagpili noon 1838. Lubos na nalalaman niya na magkaroon ng reaksyon ang teoriya niya, ipinagkatiwala niya lamang ito sa mga malalapit na kaibigan at sinaliksik ang inaasahang mga pagsalungat, ngunit noong 1858, ang impormasyon ni Alfred Russel Wallace na may teoriyang din katulad nito ang napilitang magkaroon ng naunang pagsasama sa pagpapalimbag ng teoriya ni Darwin.
Noong 1859, ang kaniyang aklat na The Origin of Species (Ang Pinagmulan ng mga Specie) ay itinatag ang ebolusyon sa pamamagitan ng karaniwang kanunuan (common descent) bilang ang namamayaning teoriyang pang-agham ng pagkakaiba sa kalikasan. Ipinagpatuloy niya ang pagsaliksik at sinulat niya ang mga aklat tungkol sa mga halaman at hayop, na kabilang ngayon ang tao sa The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (Ang Kanunuan ng Tao at ang Pagpili na may Kaugnayan sa Kasarian) at The Expression of the Emotions in Man and Animals (Ang Ekspresyon ng mga Emosyon ng Tao at ng mga Hayop). Tungkol naman sa mga bulate ang kaniyang huling aklat.
Sa pagkilala sa kaniyang katanyagan, inilibing si Darwin sa Westminster Abbey, malapit kina Sir William Herschel at Sir Isaac Newton.
5 people found this useful

Why are mortgage rates rising?

The mortgage rates are rising because prime lending rates are rising. When money to lend is scarce, it becomes more expensive to borrow.

How do you compare mortgage rates?

Mortgage rates fluctuate day-by-day based on a variety of variables. A comparison of rates between markets and states are even more difficult when there are point differential

What mortgage rates does Chase Mortgage offer?

Chase Mortgage offers competitive mortgage rates. You can complete a simple calculator and find your own personal rates. For example a 30 year fixed loan would be 4.625, a 15

What are current mortgage rates for houses?

This depends on the bank you are working with, as well as your credit rating. An average rate can be about 4.7%, but this may vary regionally, and based upon the type of house

What does the lowest mortgage rates mean?

The lowest mortgage rates refer to when a mortgagor approves a all time low rate to be paid by the mortgagee. This basically means that you'll be paying less out of your pocke

What are typical house mortgage rates?

At this time typical mortgage rates are around 4.465% for a 30 year fixed loan. Though as we all know can vary depending on location and credit rating.

Are mortgage rates still in the news?

Mortgage rates are often in the news. The recent recession and continuing fears about the economy mean that changes in mortgage rates are a hot topic for reporters.

Why si there second mortgage rates?

"Second mortgage rates are for people who already have a first mortgage out and need the money for bills. Or, sometimes if there is an emergency and they don't have the money

What are the typical home mortgage rates?

The mortgage rates you pay are defined by what type of mortgage you have. If you have a fixed rate mortgage, you'll pay the interest rate which existed when you signed the dea

What are typical Colorado mortgage rates?

The average price for a house in Colorado is substantially higher than that of the average for the entire United States. Some of the available mortgages in Colorado include fi