What would you like to do?

Talumpati ni Jose rizAL?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

kaya nga ako nagtatanong hindi para tanungin mo ako puka ka
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Talambuhay ni Jose Rizal?

Si Jose P. Rizal (i. 19 Hunyo 1861 - k. 30 Disyembre 1896) na may buong pangalang José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, ay ang Pambansang Bayani ng Pilipinas na luma

Ninong ni Jose Rizal?

Ninong ni Dr. Jose Rizal ay si Pedro Casañas.. at ang paring nagbinyag sa kanya ay si Rufino Collantes..- KarZ♥ :D

Gamu-gamo ni Jose rizal?

g http://site.wikianswers.com/templates/icons/ql.gif ); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; height: 22px">. o sobrang Dali lng pla nyan!. nung tin