What would you like to do?

Tropiko ng kanser?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ANSWER
ANG MGA POOK DITO AY NASA MABABANG LATITUD (23 degree hilaga)
48 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anu ang tropiko ng kanser?

  .., ang tropiko ng kanser ay kasalungat ng ng ropiko ng kaprikorn nasa my 0 digrilamang ito kaya tinawag itong gitnang latitude dahil ito ay nasa bahagi kung titingnan s

Ano ang ibig sabihin ng tropiko ng kaprikorn?

ang tropiko ng kaprikorn o katimugang tropiko ay isa sa limang pangunahing mga bilog latitud na nagmamarka sa mga mapa ng daigdig .kasalukuyan (epoka 2010) itong nakahimlay sa

Bakit kanser inihalintulad ni Rizal ang sakit ng bayan?

Inihalintulad ni Rizal sa kanser ang sakit sa bayan dahil habang tumatagal kung walang maiisip na lunas o gagawin ang mga Pilipino ay palala ito ng palala ganun din ito sa kan

Ano ang tropiko ng kanser?

Ang Tropiko ng Kanser, o Hilagang Tropiko, ay isa sa limang pangunahing panukat ng degri o pangunahing mga bilog ng latitud na minamarkahan ang mga mapa ng Daigdig. Ito ang pi