Uri ng pandiwa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


Ang pandiwa ay naglalarawan sa pang uri dalawang uri ng pandiwa at salitang kilos
20 people found this useful

Layon ng pandiwa?

salitang kilos na kailangan sa pangungusap para ma kunple to ito.

Ano ang mga tinig ng pandiwa?

ang mga tinig ng pandiwa ay tahasan o tukuyan at balintiyak.......................................... .....................................................................

Mga layon ng pandiwa?

ang mga tao ay nagbigay ng pagkain sa mga nasunugan! under line the : ng pagkain

Ano ang uri ng pandiwa?

Katawanin- ang mga pandiwa kapag walang tuwirang layon. Tumatanggap ng kilos. Ang pandiwa ay nakatatayong mag-isa Palipat- ang pandiwa kapag ito ay may tuwirang layong tumata

Ano ang walong pokus ng pandiwa?

1.)tagaganap o aktor 2.) layon o gol 3.)ganapan o lokatib 4.)tagatanggap 5.)gamit o instrumental 6.)sanhi o kuratib 7.)direksyunal

Ano anu ang uri ng pokus ng pandiwa?

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pokus ng pandiwa; 1. Pokus sa Pinaglalaanan - ang pinaglalaanan ng kilos ng pandiwa ang simuno sa pangungusap. 2. Pokus sa Ganapan

Halimbawa ng pandiwa?

Answer Ang pandiwa ay mga salitang nag-sasaad ng kilos. So ang ibig sabihin ay ito ay tumutukuy kung ano ang ginagawa ng tao. Ito rin ay maaring lagyan ng panghalip... Ang m